ดาวน์โหลดเอกสาร


#61

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบ SAR เก่า อื่นๆ

#62

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบ SAR เก่า อื่นๆ

#63

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบ SAR เก่า อื่นๆ

#64

รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563

งานพัฒนาคุณภาพองค์กร

#65

ปฏิทินการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) พ.ศ. 2564-2566 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

งานพัฒนาคุณภาพองค์กร

#66

รายงาน SAR-EdPEx ประจำปี 2563 (OP+ หมวด 7)

งานพัฒนาคุณภาพองค์กร

#67

รายงาน SAR EdPEx ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเต็ม)

งานพัฒนาคุณภาพองค์กร

#68

แบบฟอร์มประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานงบประมาณ

#69

แบบฟอร์มงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานงบประมาณ

#70

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานงบประมาณ