ดาวน์โหลดเอกสาร


#71

ปฏิทินการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (UP ITA) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#72

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#73

คำอธิบายรายงานการควบคุมภายใน

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#74

แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน (ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย หรือหน่วยงานเทียบเท่า)

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#75

คำอธิบายแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM-Plan , RM-R6 , RM-R12)

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#76

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#77

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#78

แบบฟอร์มแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส