ดาวน์โหลดเอกสาร


#71

ข้อเสนอโครงการแบบย่อ

งานงบประมาณ

#72

ตารางเวียนแจ้งหนังสือคณะ/กอง/ศูนย์

งานงบประมาณ

#73

แบบฟอร์มแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานงบประมาณ

#74

แบบฟอร์มแผนการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา 5 ปี (2565-2569)

งานงบประมาณ

#75

แบบฟอร์มการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

งานงบประมาณ

#76

ปฏิทินการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (UP ITA) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#77

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#78

คำอธิบายรายงานการควบคุมภายใน

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#79

แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน (ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย หรือหน่วยงานเทียบเท่า)

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#80

คำอธิบายแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM-Plan , RM-R6 , RM-R12)

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส