ดาวน์โหลดเอกสาร


#81

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#82

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#83

แบบฟอร์มแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส