งานงบประมาณ


นางนิตยา ปรางค์สุวรรณ

นางนิตยา ปรางค์สุวรรณ

หัวหน้างานงบประมาณ


054-466-666 ต่อ 1094

nittaya.pr@up.ac.th

นางสาวนิภาพร จุมปา

นางสาวนิภาพร จุมปา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


054-466-666 ต่อ 1094

nipaporn.jo@up.ac.th

นางสาวนิตติยา บุญปั๋น

นางสาวนิตติยา บุญปั๋น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


054-466-666 ต่อ 1094

nittiya.ja@up.ac.th

นางสาวโชติรส เปี่ยมน้อย

นางสาวโชติรส เปี่ยมน้อย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


054-466-666 ต่อ 1094

chotiros.pi@up.ac.th

งานงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 • จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสำนักงบประมาณ
 • จัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินประจำปี
 • ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 • จัดทำเอกสารการจัดซื้อ - จัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินในระบบ Microsoft Dynamics - AX
 • ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้เงินประจำปี
 • รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตามรายงานผลการการใช้จ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวง อว.
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ BB EVMIS, BB EVACUBE, BUDGET-U และ EMENSCR
 • จัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานพอสังเขป ดังนี้

1) หน่วยงบประมาณแผ่นดิน

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน ประกอบด้วย

 • การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 • การจัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 • การเสนอขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 • การจัดทำงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ
 • การจัดทำงบประมาณขั้นต่ำที่จำเป็นประจำปีงบประมาณ
 • จัดทำคำของบประมาณเพิ่มเติมตามนโยบายของรัฐบาล
 • จัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ
 • บันทึกข้อมูลลงในระบบ E-budgeting ของสำนักงบประมาณ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2) หน่วยงบประมาณรายได้

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์งบประมาณรายได้ ประกอบด้วย

 • การประมาณการงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ
 • จัดทำรูปเล่มงบประมาณประจำปี
 • การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ
 • การตัด - โอน งบประมาณ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย