คำถามที่พบบ่อย

 • สิ่งที่ไม่ควรทำ
  • นำข้อความคัดลอกนำมาวางใส่
  • ใส่ชื่อที่ไม่มีอยู่ในระบบ
 • แบบเชื่อ

  • เป็นใบแยกส่วนออกมาไม่มีเกี่ยวข้องกับใบขอใช้งบประมาณโดยสิ้นเชิง
  • ในระบบให้ทำในกรณีไม่เกิน 1 แสนบาททั้งนั่น เกินกว่านั่นให้ทำผ่านระบบ EGP ในระบบทำเพียงแค่ ทำใบขอใช้งบประมาณ และ ใบเบิกเพียงเท่านั้น

  แบบสด

  • เป็นเพียงใบช่วยออก ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดเงิน ใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยอดเงินทั้งหมดถูกอ้างอิงมาจากใบขอใช้งบประมาณ ในตัวของมันจะไม่มีการผูกผันงบประมาณ
  • ไม่สามารถกำหนดราคาต่อชิ้นเองได้ จะคำนวณมาจาก ราคาทั้งหมดหารด้วยจำนวนชิ้น
  1. ทำบันทึกข้อความ มายังกองแผนงานขอเปลี่ยนชื่อโครงการเรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน
  2. กองแผนงานรับเอกสสารเสนอไปยังผู้อำนวยการ
  3. ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการ เสร็จสิ้นขั้นตอนอนุมัติ พร้อมส่งต่อเรื่องเปลี่ยนชื่อโครงการไปยังกองคลังเพื่อเปลี่ยนในระบบ AX
  4. ผู้ดูแลระบบ E-budget ทำการเปลี่ยนชื่อโครงการให้ในระบบ E-budget เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน
 • เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ
 • การรายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วนฯ ต้องมีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://plan.up.ac.th หรือที่หัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร ชื่อรายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KOI) และแผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ