คู่มือการให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน

อ่านคู่มือ
ทั่วไป

ทั่วไป

รวมเอกสารคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านคู่มือ
ระบบ ITA

ระบบ ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

อ่านคู่มือ
ระบบ e-Budget

ระบบ e-Budget

ระบบ e-Budget ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านคู่มือ