คู่มือการใช้งานระบบ

ระบบ ITA

ระบบ ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

อ่านคู่มือ
ระบบ e-Budget

ระบบ e-Budget

ระบบ e-Budget ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านคู่มือ