เบอร์โทรภายใน

หน่วยงาน เบอร์โทรภายใน
ผู้อำนวยการกองแผนงาน 0-5446-6666 ต่อ 1094
งานธุรการ 0-5446-6666 ต่อ 1091
งานงบประมาณ 0-5446-6666 ต่อ 1094
งานแผนยุทธศาสตร์ 0-5446-6666 ต่อ 1091
งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ 0-5446-6666 ต่อ 1093
งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส 0-5446-6666 ต่อ 1092, 3821
งานพัฒนาคุณภาพองค์กร 0-5446-6666 ต่อ 1091
Fax 0-5446-6720