ช่องทางการติดต่อ

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

นางสาวฐิติพร  มณีจันสุข

หมายเลขติดต่อ 054-466666 ต่อ 1094

อีเมล : thitiporn.Ma@up.ac.th

งานธุรการ

หมายเลขติดต่อ : 054-466666 ต่อ 1091

งานงบประมาณ

หมายเลขติดต่อ :  054-466666 ต่อ 1094

งานแผนยุทธศาสตร์

หมายเลขติดต่อ :  054-466666 ต่อ  1091

งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์

หมายเลขติดต่อ :  054-466666 ต่อ 1093

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

หมายเลขติดต่อ : 054-466666 ต่อ 3821

งานพัฒนาคุณภาพองค์กร
หมายเลขติดต่อ
:  054-466666 ต่อ  1091