ผู้บริหารกองแผนงาน

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


0 5446 6666 ต่อ 1088

รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน


0 5446 6666 ต่อ 1001

ผศ.ดร.สรายศ ร่าเริงใจ

ผศ.ดร.สรายศ ร่าเริงใจ

ผู้ช่วยอธิการบดี


0 5446 6666 ต่อ 1001

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี

ผู้ช่วยอธิการบดี


0 5446 6666 ต่อ 1001

sorawit.bo@up.ac.th

นางสาวฐิติพร มณีจันสุข

นางสาวฐิติพร มณีจันสุข

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน


0 5446 6666 ต่อ 8956

thitiporn.ma@up.ac.th

นายอุดมชัย ยะวัน

นายอุดมชัย ยะวัน

รักษาการแทนหัวหน้างานธุรการ


054-466-666 ต่อ 1091

udomchai.ya@up.ac.th

นางนิตยา ปรางค์สุวรรณ

นางนิตยา ปรางค์สุวรรณ

หัวหน้างานงบประมาณ


054-466-666 ต่อ 1094

nittaya.pr@up.ac.th

นางสาวอัมพิกา อัมพุธ

นางสาวอัมพิกา อัมพุธ

หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์


054-466-666 ต่อ 1095

ampika.am@up.ac.th

นายฤทธิชัย มณีทิพย์

นายฤทธิชัย มณีทิพย์

หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์


054-466-666 ต่อ 1093

rittichai.ma@up.ac.th

นางสาวชญาดา จีนเอียด

นางสาวชญาดา จีนเอียด

หัวหน้างานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส


054-466-666 ต่อ 1092

amornpan.ta@up.ac.th