งานธุรการ


นายอุดมชัย ยะวัน

นายอุดมชัย ยะวัน

รักษาการแทนหัวหน้างานธุรการ


054-466-666 ต่อ 1091

udomchai.ya@up.ac.th

นางสาวรัตติยา เงินเย็น

นางสาวรัตติยา เงินเย็น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


054-466-666 ต่อ 1091

rattiya.ti@up.ac.th

นายนาวิน เพียงแก้ว

นายนาวิน เพียงแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


054-466-666 ต่อ 1091

navin.ph@up.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีอุกฤษณ์ กัณธะคำ

ว่าที่ร้อยตรีอุกฤษณ์ กัณธะคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


054-466-666 ต่อ 1091

ukrit.ka@up.ac.th

นางจรูญรัตน์ อุดมศรีไพบูลย์

นางจรูญรัตน์ อุดมศรีไพบูลย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


054-466-666 ต่อ 1001

jaroonrath.ud@up.ac.th

งานธุรการ แยกประเภทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ได้ดังนี้

1. หน่วยสารบรรณ

 • รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเอกสารหนังสือรับ - หนังสือส่งทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ออกเลขหนังสือส่งภายใน - ส่งภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ทำหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
 • จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ โดยจัดทำแฟ้มแยกออกเป็นรายการต่าง ๆ ดังนี้ เช่น รับภายใน รับภายนอก ส่งภายใน ส่งภายนอก การปฏิบัติงานของบุคลากร เอกสาร การเงิน คำสั่ง ประกาศ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดแยกแฟ้มเสนอให้กับผู้บังคับบัญชา หลังจากลงรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • เก็บสำเนาเอกสาร หนังสือภายในและภายนอก คำสั่ง ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ โดยการคัดแยกเอกสารตามหมวดหมู่หนังสือ
 • คุมลงในสมุดทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอกตามหมวดหมู่หนังสือ
 • จัดเก็บสำเนาเอกสารเข้าแฟ้มตามหมวดหมู่หนังสือ
 • เก็บสำเนาเอกสารหนังสือเวียน
 • ตรวจค้นเอกสาร
 • การทำลายเอกสาร

2. หน่วยงานการเงินและพัสดุ

 • ทำหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลาของบุคลากรกองแผนงาน
 • ทำหนังสือขออนุมัติเบิกเงินการปฏิบัติงานนอกเวลาของกองแผนงาน
 • ทำหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง และการเบิก - จ่าย
 • ดูแลเกี่ยวกับงานพัสดุภายในกองแผนงาน
 • สรุปการใช้พัสดุของกองแผนงานเป็นประจำทุกเดือน
 • มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองแผนงาน
 • ทำหนังสือขออนุมัติค่าโทรศัพท์ให้กับผู้อำนวยการกองแผนงาน
 • ทำหนังสือขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ให้กับผู้อำนวยการเป็นประจำทุกเดือน
 • ทำหนังสือขออนุมัติค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
 • ทำหนังสือขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเป็นประจำทุกเดือน
 • เก็บสำเนาเอกสาร หนังสือภายในและภายนอก คำสั่ง ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ โดยคัดแยกเอกสารตามหมวดหมู่หนังสือ
 • คุมลงในสมุดทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอก ตามหมวดหมู่หนังสือ
 • จัดเก็บสำเนาเอกสารเข้าแฟ้มตามหมวดหมู่หนังสือ
 • เก็บสำเนาเอกสารหนังสือเวียน
 • ตรวจค้นเอกสาร

3. ภาระงานอื่นๆ

 • เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบุคลากร/การเงินและพัสดุ/ธุรการ
 • เข้าร่วมโครงการต่างๆที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึ้น

4. ความสำเร็จและความก้าวหน้าของงานอื่นๆ

 • สามารถทำงานแทนกันภายในงานได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายมากขึ้น
 • สามารถลดขั้นตอนในการทำงาน และสามารถทำงานได้เร็วขึ้น
 • สามารถลดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายได้มากขึ้น