กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


#1

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ

#2

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติ

#3

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติ

#4

พระราชบัญญัติ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติ

#5

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติ

#6

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

พระราชบัญญัติ

#7

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ

#8

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติ

#9

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติ

#10

พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ

#11

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติ

#12

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563

พระราชบัญญัติ

#13

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563

พระราชบัญญัติ