กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


#1

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติ
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#2

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติ
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#3

พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#4

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติ
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#5

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563

พระราชบัญญัติ
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#6

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563

พระราชบัญญัติ
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด