กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


#1

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ

#2

ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ

#3

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินรางวัลสนับสนุนส่วนงานและผู้บริหารที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านบริหารแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณด้วยระบบ e-Budget ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566

ประกาศ

#4

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการพิจารณารางวัลสนับสนุนส่วนงานและผู้บริหารที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านบริหารแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณด้วยระบบ e-Budget ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566

ประกาศ

#5

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566

ประกาศ

#6

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565

ประกาศ

#7

ประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ

#8

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ

#9

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ

#10

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศ

#11

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศ

#12

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประกาศ

#13

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประกาศ

#14

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประกาศ

#15

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลาของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประกาศ

#16

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประกาศ

#17

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ระบบและกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

ประกาศ

#18

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564

ประกาศ

#19

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ 2562 - 2565

ประกาศ

#20

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ระยะที่สอง สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 3)

ประกาศ

#21

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) ระยะที่สอง สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2)

ประกาศ

#22

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19) ระยะที่สอง สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 1)

ประกาศ

#23

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองแผนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ประกาศ

#24

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ทุนการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

ประกาศ

#25

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง หรือสมรรถนะทางการบริหาร พ.ศ. 2564

ประกาศ

#26

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลาของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประกาศ

#27

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

ประกาศ

#28

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองแผนงาน พ.ศ. 2563

ประกาศ

#29

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562

ประกาศ

#30

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองแผนงาน พ.ศ. 2562

ประกาศ