กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


#1

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1262 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในกองแผนงาน

คำสั่ง

#2

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2078/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่ง

#3

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2374/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่ง

#4

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2373/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่ง

#5

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 199/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่ง

#6

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4156/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างาน กองแผนงาน

คำสั่ง

#7

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1852/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำกับและติดตาม ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่ง

#8

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 406/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่ง

#9

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3283/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างาน ภายในกองแผนงาน

คำสั่ง

#10

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3214/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

คำสั่ง

#11

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3213/2562 เรื่อง ให้ นางสาวฐิติพร มณีจันสุข ลาออกจากตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานงบประมาณ กองแผนงาน

คำสั่ง

#12

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2180/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างาน และผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน ภายในกองแผนงาน

คำสั่ง