กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


#1

ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ อื่นๆ

#2

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การควบคุมภายใน อื่นๆ

#3

Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance

การบริหารจัดการความเสี่ยง อื่นๆ

#4

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง อื่นๆ

#5

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

การบริหารจัดการความเสี่ยง อื่นๆ

#6

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

การควบคุมภายใน อื่นๆ