กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


#1

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ข้อบังคับ

#2

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ข้อบังคับ

#3

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ข้อบังคับ

#4

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563

ข้อบังคับ

#5

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

ข้อบังคับ

#6

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ข้อบังคับ

#7

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

ข้อบังคับ

#8

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ค่าชดเชยและเงินทดแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ข้อบังคับ

#9

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ข้อบังคับ

#10

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

ข้อบังคับ

#11

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ข้อบังคับ