ข่าวประชาสัมพันธ์

กองแผนงาน ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบโดนเด่น ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ AA

กองแผนงาน ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบโดนเด่น ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ AA

โดย : Apichet Panya / 27 เม.ย. 2566 / เปิดอ่าน 330 ครั้ง
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 หัวหน้างานงานแผนยุทธศาสตร์ กองแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากรกองแผนงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8 (1/2566) ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีถัดไปร่วมกันกับเครือข่ายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

ในการประชุมดังกล่าว หัวหน้างานงานแผนยุทธศาสตร์ กองแผนงาน ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบโดนเด่น ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Integrity and Transparency Assessment: UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ AA จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการเข้าร่วม ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อันประกอบด้วย การประเมินผลทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT ) ตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

กองแผนงาน ได้รับผลการประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับ AA คะแนน 97.54 จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 39 หน่วยงาน ซึ่งยังคงรักษาระดับ Excellence (ระดับ AA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ทั้งนี้ บุคลากรกองแผนงานจะยึดมั่นและส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล สืบไป

ภาพ : อภิเชษฐ ปัญญา

ข้อมูลข่าว : อัญชนา ปินตา

แกลเลอรี่


กองแผนงาน ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบโดนเด่น ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ AA
กองแผนงาน ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบโดนเด่น ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ AA
กองแผนงาน ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบโดนเด่น ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ AA

SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น