ข่าวประชาสัมพันธ์

กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานสายสนับสนุน

กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานสายสนับสนุน

โดย : Apichet Panya / 12 ส.ค. 2566 / เปิดอ่าน 124 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 กองแผนงาน นำโดย ผู้อำนวยการกองแผนงาน หัวหน้างาน และบุคลากรกองแผนงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ โครงการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบ EdPEx มีประสบการณ์การประเมิน EdPEx ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเป็นคณะอนุกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร บรรยายเกี่ยวกับแนวทางในการวางกระบวนการดำเนินงาน การกำหนดตัวชี้วัดของกระบวนการ และแนวทางการพัฒนากระบวนการการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบ และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดำเนินการจัดโครงการโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ : ชญาดา จีนเอียด, สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ข้อมูลข่าว : อภิเชษฐ ปัญญา

แกลเลอรี่


กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานสายสนับสนุน
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานสายสนับสนุน
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานสายสนับสนุน
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานสายสนับสนุน
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานสายสนับสนุน
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานสายสนับสนุน
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานสายสนับสนุน
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานสายสนับสนุน
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานสายสนับสนุน
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานสายสนับสนุน
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานสายสนับสนุน
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานสายสนับสนุน

SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น