ข่าวประชาสัมพันธ์

กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 10 (3/2566) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 10 (3/2566) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดย : Apichet Panya / 17 พ.ย. 2566 / เปิดอ่าน 1527 ครั้ง

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 10 (3/2566) ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (ประธาน), รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (กรรมการและเลขานุการ), รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร (กรรมการ), รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (กรรมการ), รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (กรรมการ), หัวหน้าส่วนงานวิชาการ (กรรมการ), ผู้ช่วยอธิการบดี (กรรมการ), หัวหน้าส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย (กรรมการ), พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.สรายศ ร่าเริงใจ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ), ผู้อำนวยการกองแผนงาน (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ), หัวหน้างานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส (ผู้ช่วยเลขานุการ) และฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ รวมผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีฯ จำนวน 51 คน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  • รายงานการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
  • ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลดังกล่าวและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส ของระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ กองแผนงาน จะได้เสนอรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป

ภาพ : อภิเชษฐ ปัญญา

ข้อมูลข่าว : อัญชนา ปินตา

แกลเลอรี่


กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 10 (3/2566) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 10 (3/2566) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 10 (3/2566) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 10 (3/2566) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 10 (3/2566) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 10 (3/2566) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 10 (3/2566) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 10 (3/2566) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 10 (3/2566) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 10 (3/2566) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 10 (3/2566) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น