ข่าวประชาสัมพันธ์

กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ

กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ

โดย : Apichet Panya / 13 มิ.ย. 2567 / เปิดอ่าน 1560 ครั้ง

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 13 (3/2567) ณ ห้องประชุมอาคารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (ประธาน), รองอธิการบดีฯ (กรรมการ), หัวหน้าส่วนงานวิชาการ (กรรมการ), ผู้ช่วยอธิการบดี (กรรมการ), หัวหน้าส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย (กรรมการ), พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (กรรมการและเลขานุการ), ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.สรายศ ร่าเริงใจ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ), ผู้อำนวยการกองแผนงาน (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) และฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ

วัตถุประสงค์ของการประชุม

  • เสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) ระดับมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • เสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) ระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • เสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Integrity and Transparency Assessment: UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามระบบ UP ITA จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 หน่วยงาน

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีผลคะแนน “ระดับผ่านดีเยี่ยมและระดับผ่านดี” แก่หัวหน้าส่วนงานหรือผู้แทน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับการประเมิน

หน่วยงานที่มีผลคะแนน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์การรับเกียรติบัตรฯ ดังนี้

  • ระดับ “ผ่านดีเยี่ยม” 

มีคะแนน IIT, EIT และ OIT ไม่น้อยกว่า 95 คะแนน รวมจำนวน 6 หน่วยงาน

ได้แก่ กองแผนงาน, สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา, กองคลัง, สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, กองบริการการศึกษา และกองกิจการนิสิต 

  • ระดับ “ผ่านดี” 

มีคะแนน IIT, EIT และ OIT ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน รวมจำนวน 11 หน่วยงาน

ได้แก่ กองกลาง, วิทยาเขตเชียงราย, กองทรัพย์สิน, สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา, กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ, สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้, กองบริหารงานวิจัย, กองกฎหมาย, วิทยาลัยการจัดการ, คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และคณะศิลปศาสตร์

หน่วยงานที่มีผลคะแนน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับ “ผ่าน” และ “ต้องปรับปรุง” ดังนี้

  • ระดับ “ผ่าน” 

มีคะแนน UP ITA ระหว่าง 85.00 – 100.00 คะแนน รวมจำนวน 19 หน่วยงาน 

  • ระดับ “ต้องปรับปรุง” 

มีคะแนน UP ITA ระหว่าง 70.00 – 84.99 คะแนน รวมจำนวน 4 หน่วยงาน 

  • ระดับ “ต้องปรับปรุงโดยด่วน” 

ไม่มีหน่วยงานที่มีผลคะแนน UP ITA ระหว่าง 0.00 – 69.99 คะแนน

ภาพ : อภิเชษฐ ปัญญา

ข้อมูลข่าว : อัญชนา ปินตา

แกลเลอรี่


กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามเกณฑ์ฯ

SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น