ข่าวประชาสัมพันธ์

พลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา

พลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา

โดย : Apichet Panya / 26 มิ.ย. 2564 / เปิดอ่าน 563 ครั้ง
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 และการประชุมกรรมการบริหารการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2569 และแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570 เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกันโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13” และรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน อนุกรรมการ Reinventing University ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)” และที่ประชุมได้พิจารณากำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยาในกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-based and Community) ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูงตามความต้องการของท้องถิ่น และพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม” ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุม และกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้กรุณาให้แนวทางและข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ตามแนวทางแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา

จากนั้น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันประชุมระดมสมอง เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 – 2569 และแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570 โดยมีนายแพทย์สรวิศ บุญญฐีผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้รวบรวมข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอแผนเข้าสู่ที่ประชุม ซึ่งจะทำการเสนอแผนต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป

แกลเลอรี่


พลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา
พลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา
พลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา
พลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา
พลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา
พลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา
พลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา
พลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา
พลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา
พลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา
พลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา

SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น