ข่าวประชาสัมพันธ์

กองแผนงาน ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองแผนงาน ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย : Apichet Panya / 08 เม.ย. 2565 / เปิดอ่าน 633 ครั้ง
เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 นางสาวฐิติพร มณีจันสุข ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5 (1/2565) ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีถัดไปร่วมกันกับเครือข่ายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

ในการประชุมดังกล่าว ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Integrity and Transparency Assessment: UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการเข้าร่วม ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย การประเมินผลทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT ) ตามกรอบแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยกองแผนงาน ได้รับผลการประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA คะแนน 97.61 จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 39 หน่วยงาน ซึ่งยังคงรักษาระดับ Excellence (ระดับ AA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา ทั้งนี้ บุคลากรกองแผนงานจะยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลในปฏิบัติงาน มากยิ่งขึ้นไป

ภาพ : อภิเชษฐ ปัญญา

ข้อมูลข่าว : อัญชนา ปินตา

แกลเลอรี่


กองแผนงาน ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองแผนงาน ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น