ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

โดย : Apichet Panya / 25 เม.ย. 2565 / เปิดอ่าน 60 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 น. นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (ประธานคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามรายตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ครั้งที่ (2/2565) ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และพิจารณาข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามรายตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของแบบวัด OIT (O1-O43) ในแต่ละประเด็นร่วมกัน ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบด้านข้อมูลที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดไว้ โดยกองแผนงานจะได้เสนอข้อมูลการประเมิน ITA ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติและนำเข้าข้อมูลในระบบ ITAS ต่อไป

ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับการวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น การกำหนดมาตรการหรือวิธีปฏิบัติในการขับเคลื่อนกระบวนการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และมีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ของรายงานผลในปีปัจจุบันไปสู่การปฏิบัติในปีถัดไป พร้อมทั้งที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลตามตัวชี้วัดในส่วนที่รับผิดชอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ของรายงานผลในปีปัจจุบันไปสู่การปฏิบัติในปีถัดไป อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูลข่าว : อัญชนา ปินตา

แกลเลอรี่


มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น