ข่าวประชาสัมพันธ์

กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 6 (2/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 6 (2/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย : Apichet Panya / 22 มิ.ย. 2565 / เปิดอ่าน 58 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. กองแผนงานจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6 (2/2565) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ พร้อมด้วยองค์ประชุม ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (กรรมการและเลขานุการ) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองหรือศูนย์ ประธานสภาพนักงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) ผู้อำนวยการกองแผนงาน (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) และหัวหน้างานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส กองแผนงาน (ผู้ช่วยเลขานุการ)

วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารมีส่วนร่วมในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย ให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีที่ได้กำหนดไว้ตามบริบท โดยมุ่งให้ทุกระดับมีการดำเนินงานให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างเพียงพอ เหมาะสม และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนงาน เพื่อกำหนดมาตรการที่สามารถควบคุมระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ กองแผนงานจะได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป

ภาพ : อภิเชษฐ ปัญญา

ข้อมูลข่าว : อัญชนา ปินตา

แกลเลอรี่


กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 6 (2/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 6 (2/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 6 (2/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 6 (2/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 6 (2/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 6 (2/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 6 (2/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 6 (2/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 6 (2/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 6 (2/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 6 (2/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น