ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดอันดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ระดับ AA  95.80 คะแนน

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดอันดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ AA 95.80 คะแนน

โดย : Apichet Panya / 02 ส.ค. 2565 / เปิดอ่าน 616 ครั้ง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับหน่วยงานกำกับติดตามการประเมินฯ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการประเมิน ITA ไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน นอกจากนี้ การประเมินฯ ได้รับการกำหนดให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561 – 2580 นั้น ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 กรกฎาคม 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA จำนวน 8,303 หน่วยงาน อีกทั้งยังมีประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นจำนวน 1,300,132 ราย นั้น

สำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ได้ร่วมกันดำเนินกระบวนการประเมินดังกล่าวเสร็จสิ้นตามแผนที่กำหนดแล้ว โดยได้ประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ตามมติการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 77/2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดอันดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ AA ด้วยคะแนน 95.80 คะแนน โดยอยู่ในอันดับที่ 2 จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 86 แห่ง

มหาวิทยาลัยพะเยา มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สูงขึ้นจากเดิม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดอันดับการประเมิน ITA ระดับ A ด้วยคะแนน 94.96 คะแนน โดยอยู่ในอันดับที่ 7 จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 83 แห่ง ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกระดับ จะนำผลการประเมินดังกล่าวไปสู่การปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลในปฏิบัติงาน มากยิ่งขึ้นไป

ข้อมูลข่าว : อัญชนา ปินตา

แท็กที่เกี่ยวข้อง


ITA

SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น