ข่าวประชาสัมพันธ์

กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (3/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (3/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย : Apichet Panya / 23 พ.ย. 2565 / เปิดอ่าน 185 ครั้ง

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7 (3/2565) ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ พร้อมด้วยองค์ประชุม ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (กรรมการและเลขานุการ) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองหรือศูนย์ ประธานสภาพนักงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) ผู้อำนวยการกองแผนงาน (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) และหัวหน้างานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสกองแผนงาน (ผู้ช่วยเลขานุการ)

วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารมีส่วนร่วมในการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ณ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย โดยมุ่งให้ทุกระดับมีการดำเนินงานให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างเพียงพอ เหมาะสม รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนงาน เพื่อกำหนดมาตรการที่สามารถควบคุมระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ กองแผนงานจะได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ณ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป

ภาพ : Apichet Panya

ข้อมูลข่าว : อัญชนา ปินตา

แกลเลอรี่


กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (3/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (3/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (3/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (3/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (3/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (3/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (3/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (3/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (3/2565) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น