ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  International Anti-Corruption Day ร่วมกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) International Anti-Corruption Day ร่วมกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดพะเยา

โดย : Apichet Panya / 09 ธ.ค. 2565 / เปิดอ่าน 164 ครั้ง

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายหัวหน้างานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส กองแผนงาน เป็นผู้แทนของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะกรรมการของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดพะเยา ตามคำสั่งที่ 5878/2565 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) International Anti-Corruption Day ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ซึ่งวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) International Anti-Corruption Day ได้กำหนดจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ รัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั่วประเทศ โดยถ่ายทอดสดการจัดงานผ่านทาง Facebook Fanpage สำนักงาน ป.ป.ช. หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจำนงร่วมกับภาคีเครือข่ายว่า ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา แสดงจุดยืนที่ “ไม่กระทำการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา จะประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง ยึดมั่นในความถูกต้องและความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีจิตอาสา พร้อมทำความดี ด้วยหัวใจ” ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั่วทั้งองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน สู่สังคมปลอดการทุจริต นอกจากนี้ ยังได้ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย

สำหรับวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลนี้ ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, 2003) อย่างเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9 -11 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก ดังนั้น UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

ภาพ : อัญชนา ปินตา

ข้อมูลข่าว : อัญชนา ปินตา

แกลเลอรี่


มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  International Anti-Corruption Day ร่วมกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  International Anti-Corruption Day ร่วมกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  International Anti-Corruption Day ร่วมกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  International Anti-Corruption Day ร่วมกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  International Anti-Corruption Day ร่วมกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  International Anti-Corruption Day ร่วมกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  International Anti-Corruption Day ร่วมกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  International Anti-Corruption Day ร่วมกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  International Anti-Corruption Day ร่วมกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดพะเยา

SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น