ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย : Apichet Panya / 30 ม.ค. 2566 / เปิดอ่าน 167 ครั้ง

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาวฐิติพร มณีจันสุข ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้แทนเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพะเยา เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา

ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือก ชุมชน องค์กร และอำเภอ คุณธรรมต้นแบบโดนเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2565) โดยมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวคิด “คุณธรรมนำการพัฒนา”พร้อมที่จะก้าวไปสู่ “สังคมคุณธรรม” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็ง สงบสุขร่มเย็น มีจิตสำนึกร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และน่าอยู่ ภายใต้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย นั้น

จังหวัดพะเยา โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2565) โดยได้คัดเลือก ชุมชน องค์กร และอำเภอ คุณธรรมต้นแบบโดนเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผลการคัดเลือกตาม ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ผลการคัดเลือก ชุมชน องค์กร และอำเภอ ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ดังนี้

 • 1. ระดับชุมชน จำนวน 2 ชุมชน
 • 1.1 ชุมชนคุณธรรมวัดตุ่นใต้
 • 1.2 ชุมชนคุณธรรมวัดนันตาราม
 • 2. ระดับองค์กร จำนวน 6 องค์กร
 • 2.1 มหาวิทยาลัยพะเยา
 • 2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
 • 2.3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 • 2.4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเชียงม่วน
 • 2.5 สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาจุน
 • 2.6 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
 • 3. ระดับอำเภอ จำนวน 2 อำเภอ
 • 3.1 อำเภอเมืองพะเยา
 • 3.2 อำเภอจุน

ภาพ : อภิเชษฐ ปัญญา

ข้อมูลข่าว : อัญชนา ปินตา

แกลเลอรี่


มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น