ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย : Apichet Panya / 01 ก.พ. 2566 / เปิดอ่าน 346 ครั้ง
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยกองแผนงาน กองกิจการนิสิต และกองทรัพย์สิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ดำเนินการจัดกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินและการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการให้บริการหรือการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ WebEx Meetings ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี และห้อง CEO3203 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ (CE) มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของมหาวิทยาลัยพะเยาตามแบบวัด EIT อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาองค์กรในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 45 ราย ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ประกอบการ/ร้านค้า

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งเป็นผู้ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อตามภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางใดทางหนึ่งหรือได้รับผลกระทบจากการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินและการสะท้อนความคิดเห็นต่อการให้บริการหรือการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ประเด็นการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามแบบวัดการประเมิน EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. การประเมินความคิดเห็นด้านคุณภาพการดำเนินงาน
2. การประเมินความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร
3. การประเมินความคิดเห็นด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน
ผลจากการดำเนินกิจกรรมและการนำข้อคิดเห็นจากการประเมิน EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารและบุคลากร ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ผลจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ อันประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพ, หลักประสิทธิผล, หลักการตอบสนอง, หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้, หลักเปิดเผย/โปร่งใส, หลักนิติธรรม, หลักความเสมอภาค, หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ, หลักการกระจายอำนาจ และหลักคุณธรรม/จริยธรรม

การส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทำให้มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นให้ประชาชนได้รับทราบ มุ่งเสริมสร้างการปฏิบัติงานหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับด้วยคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่จำเป็นผ่านช่องทางออนไลน์ ได้อย่างสะดวก เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง และร่วมคิดแก้ไขปัญหาในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง กิจกรรมดังกล่าวจึงถือเป็นกระบวนการสำคัญในการส่งเสริมมาตรการในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศรวมทั้งให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบสถานะการประเมินตนเองจากบุคคลภายนอก ตลอดจนสามารถนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงพัฒนาองค์กร ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังกล่าว จะถูกรวบรวมและบันทึกข้อมูลในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. และใช้เป็นข้อมูลสำหรับกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกองแผนงาน จะส่งเสริมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับหน่วยงานภายในทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รายงานแก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลการประเมิน ITA มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งในส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในปีต่อ ๆ ไป

ภาพ : งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

ข้อมูลข่าว : อัญชนา ปินตา

แกลเลอรี่


มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น