การใช้จ่ายงบประมาณ


#1

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองแผนงาน รายงานผล

#2

รายงานการกํากับติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองแผนงาน รายงานการกํากับติดตาม

#3

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองแผนงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

#4

รายงานการกํากับติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานการกํากับติดตาม

#5

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยพะเยา แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

#6

รายงานการกํากับติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองแผนงาน รายงานการกํากับติดตาม

#7

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองแผนงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

#8

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองแผนงาน รายงานผล

#9

รายงานการกํากับติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองแผนงาน รายงานการกํากับติดตาม

#10

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองแผนงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ