แผนยุทธศาสตร์


#1

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571 | เปิดอ่าน

กองแผนงาน

#2

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567–2571 | เปิดอ่าน

มหาวิทยาลัยพะเยา

#3

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | เปิดอ่าน

กองแผนงาน

#4

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2570 | เปิดอ่าน

มหาวิทยาลัยพะเยา

#5

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 | เปิดอ่าน

กองแผนงาน

#6

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 | เปิดอ่าน

มหาวิทยาลัยพะเยา

#7

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 | เปิดอ่าน

มหาวิทยาลัยพะเยา

#8

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เปิดอ่าน

กองแผนงาน

#9

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | เปิดอ่าน

กองแผนงาน