#1

สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 12 เดือน

สำหรับหน่วยงาน รายงานการรับของขวัญและของกำนัล

#2

สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน

สำหรับหน่วยงาน รายงานการรับของขวัญและของกำนัล

#3

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน

สำหรับบุคคล รายงานการรับของขวัญและของกำนัล

#4

ประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเจตนารมณ์