หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


#1

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การมอบเหรียญเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 | เปิดอ่าน

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

#2

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม พ.ศ. 2564 | เปิดอ่าน

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

#3

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพักอาศัยในหอพักสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 | เปิดอ่าน

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

#4

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ. 2563 | เปิดอ่าน

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

#5

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ดุลพินิจและมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 | เปิดอ่าน

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

#6

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 | เปิดอ่าน

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

#7

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557 | เปิดอ่าน

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

#8

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 | เปิดอ่าน

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

#9

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาผลงาน เพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564 | เปิดอ่าน

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

#10

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา | เปิดอ่าน

การพัฒนาบุคลากร