การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน


#1

รายงานการกํากับติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการกํากับติดตาม

#2

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

#3

รายงานการกํากับติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการกํากับติดตาม

#4

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

#5

รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการควบคุมภายใน

#6

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผล

#7

รายงานการกํากับติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการกํากับติดตาม

#8

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ