การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน


#1

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ด้านป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | เปิดอ่าน

กองแผนงาน การบริหารความเสี่ยงฯ (ด้านป้องกันการทุจริต)

#2

รายงานการควบคุมภายใน กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | เปิดอ่าน

กองแผนงาน รายงานการควบคุมภายใน

#3

รายงานการควบคุมภายใน กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เปิดอ่าน

กองแผนงาน รายงานการควบคุมภายใน

#4

รายงานการควบคุมภายใน กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | เปิดอ่าน

กองแผนงาน รายงานการควบคุมภายใน

#5

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน ด้านป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | เปิดอ่าน

กองแผนงาน การบริหารความเสี่ยงฯ (ด้านป้องกันการทุจริต)

#6

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รอบ 6 เดือน ด้านป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | เปิดอ่าน

กองแผนงาน การบริหารความเสี่ยงฯ (ด้านป้องกันการทุจริต)

#7

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ด้านป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | เปิดอ่าน

กองแผนงาน การบริหารความเสี่ยงฯ (ด้านป้องกันการทุจริต)

#8

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน ด้านป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เปิดอ่าน

กองแผนงาน การบริหารความเสี่ยงฯ (ด้านป้องกันการทุจริต)

#9

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รอบ 6 เดือน ด้านป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เปิดอ่าน

กองแผนงาน การบริหารความเสี่ยงฯ (ด้านป้องกันการทุจริต)

#10

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ด้านป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เปิดอ่าน

กองแผนงาน การบริหารความเสี่ยงฯ (ด้านป้องกันการทุจริต)