ดาวน์โหลดเอกสาร


#1

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือ งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#2

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (UP NGP)

แบบรายงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#3

แบบรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมหรือสนับสนุนการดำเนินงานในด้านธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย

แบบฟอร์ม งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#4

ปฏิทินการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (UP ITA) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#5

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#6

คำอธิบายรายงานการควบคุมภายใน

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#7

แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน (ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย หรือหน่วยงานเทียบเท่า)

แบบฟอร์ม งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#8

คำอธิบายแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM-Plan , RM-R6 , RM-R12)

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#9

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#10

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส