ดาวน์โหลดเอกสาร


#1

Performance Agreement (PA) ของคณบดี

งานแผนยุทธศาสตร์

#2

Performance Agreement (PA) ของรองอธิการบดี

งานแผนยุทธศาสตร์

#3

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

งานแผนยุทธศาสตร์

#4

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รอบ 12 เดือน (สำหรับส่วนงาน 7(3) และ 7(4))

งานแผนยุทธศาสตร์

#5

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี รอบ 12 เดือน (สำหรับหน่วยงานและส่วนงาน)

งานแผนยุทธศาสตร์

#6

รายการตัวชี้วัดสำคัญ (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570

งานแผนยุทธศาสตร์

#7

รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI รอบ 12 เดือน)

งานแผนยุทธศาสตร์

#8

Super KPI 2566 (รองอธิการบดี)

Super KPI งานแผนยุทธศาสตร์

#9

แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์

#10

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (สำหรับหน่วยงาน 7(1) และ 7(2))

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์