ดาวน์โหลดเอกสาร


#11

แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์

#12

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (สำหรับหน่วยงาน 7(1) และ 7(2))

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์

#13

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (สำหรับส่วนงาน 7(3) และ 7(4))

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์

#14

(ร่าง) KPI มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

งานแผนยุทธศาสตร์

#15

รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI รองอธิการบดี)

งานแผนยุทธศาสตร์

#16

รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการ (หน่วยงาน)

งานแผนยุทธศาสตร์

#17

แบบฟอร์มการประเมินตนเองตามการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์

#18

แบบฟอร์มรายงานแผนปฎิบัติการ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

งานแผนยุทธศาสตร์

#19

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (กองบริหารงานวิจัย)

งานแผนยุทธศาสตร์

#20

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (สถาบันนวัตกรรม)

งานแผนยุทธศาสตร์