ดาวน์โหลดเอกสาร


#21

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม(ไต))

งานแผนยุทธศาสตร์

#22

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (คณะทันตแพทย์)

งานแผนยุทธศาสตร์

#23

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (คณะแพทยศาสตร์)

งานแผนยุทธศาสตร์

#24

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (กองบริการการศึกษา)

งานแผนยุทธศาสตร์

#25

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (กองกิจการนิสิต)

งานแผนยุทธศาสตร์

#26

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (Citcom)

งานแผนยุทธศาสตร์

#27

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (เศรษฐกิจพอเพียง)

งานแผนยุทธศาสตร์

#28

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน

งานแผนยุทธศาสตร์

#29

แบบฟอร์มแนบใบปะหน้ารายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

งานแผนยุทธศาสตร์

#30

แบบฟอร์มโครงสร้างคณะและวิทยาลัย ปี 2563 (ปรับให้คณะแก้ไข)

งานแผนยุทธศาสตร์