ดาวน์โหลดเอกสาร


#41

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ คณะ/หน่วยงาน/กอง ประจำปี พ.ศ. 2565

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#42

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565-2569

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#43

แนวทางการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#44

ตัวอย่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ตัวอย่างที่ 2)

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#45

ตัวอย่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ตัวอย่างที่ 1)

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#46

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Sustainable Development Goals (SDGs)

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#47

SDGs data guide impact v1.5.1-4

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#48

ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals: SDGs

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#49

นโยบายและวิสัยทัศน์ ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#50

เล่มแผนยุทธศาสตร์ (ร่าง)

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์