การป้องกันการทุจริต


#1

รายงานผลการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผล

#2

รายงานการกํากับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการกํากับติดตาม

#3

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

#4

รายงานการกํากับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการกํากับติดตาม

#5

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

#6

รายงานผลการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผล

#7

รายงานการกํากับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการกํากับติดตาม

#8

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

#9

รายงานผลการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผล

#10

รายงานการกํากับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการกํากับติดตาม